Zakończenie procedury wyboru do BONu
W nawiązaniu do przeprowadzonej procedury ofertowej jednostki naukowej do wykonania usług polegających na: opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia udoskonalonych produktów stanowiących innowację
oraz znacząco udoskonalonej technologii produkcji tych produktów zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM z dnia 03.01.2017 r. informujemy, że na podstawie złożonych ofert i przyjętych kryteriów wyboru jako Wykonawcę usług wybrano Instytut Obróbki Plastycznej; ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań

Protokół wyboru


 
Procedura wyboru została przeprowadzona w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w  ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia  działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020