GRUPA HYDRO SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych elementów placów zabaw oraz usługi wspierającej zarządzanie nimi”Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (PPP), inwestycja początkowa oraz zakup usług towarzyszących wdrożeniu, których efektem będą nowe projekty wzornicze rozwiązań dla placów zabaw:
1. Infrastruktury:
a. Karuzeli integracyjnej zwanej w projekcie także Karuzelą
b. Siedziska z tworzywa do urządzeń placów zabaw
c. Siedziska z tworzywa dla osób z niepełnosprawnością ruchową
2. Aplikacji wspomagającej zachowanie bezpieczeństwa poprzez monitoring zarządzania urządzeniami.

Realizacja projektu odpowiada na zidentyfikowane problemy:
1. Ograniczenia w dostępie do infrastruktury placu zabaw dla osób niepełnosprawnych, ze względu na niedostosowanie elementów do ich potrzeb.
2. Brak na rynku oraz w ofercie Wnioskodawcy rozwiązań umożliwiających integrację dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.
3. Zasobochłonny obieg dokumentów wśród właścicieli placów zabaw, związany z procesem zarządzania.

Ww. trudności zostaną wyeliminowane w wyniku realizacji:
1. PPP, w ramach którego zrealizowane zostaną:
1.1. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy - diagnoza wykonalności i zasadności realizacji projektu z perspektywy obecnej sytuacji Wnioskodawcy, jego zasobów ludzkich, infrastrukturalnych i finansowych.
1.2. Synteza i analiza - celem tej części jest potwierdzenie założeń postawionych w diagnozie w zakresie kluczowych potrzeb, w tym synteza informacji zebranych od użytkowników w tym dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz przedstawicieli podmiotów zarządzających placami zabaw i opracowanie założeń do briefu projektowego.
1.3. Stworzenie prototypów i testowanie rozwiązań – opracowanie projektów nowych produktów i aplikacji, stworzenie prototypów poszczególnych elementów placu zabaw oraz aplikacji wraz z ich designem; testowanie i weryfikacja poziomu osiągnięcia założonych parametrów technicznych.
2. Inwestycji początkowej (nakłady na WNiP i ŚT).
3. Usług towarzyszących wdrożeniu produktów i usługi do oferty Wnioskodawcy.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest opracowanie nowych projektów wzorniczych, a docelowo wdrożenie, w terminie do końca 01.2021 r. nowych rozwiązań dla placów zabaw, w ramach których powstanie nowa infrastruktura oraz nowa aplikacja do administrowania placami zabaw. Cel główny projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:
1. Zaprojektowanie
a) nowej karuzeli
b) nowego siedziska z tworzywa do urządzeń placów zabaw
c) siedziska z tworzywa dla osób z niepełnosprawnością ruchową
2. Zaprojektowanie usługi, opartej o aplikację do zarządzania i administrowania placami zabaw
3. Inwestycja w WNiP – aplikacje mobilne oraz internetową, w tym ich wzajemną integrację.
4. Przyjęcie marki i strategii komunikacji dla nowej usługi oraz marki dla nowych urządzeń. Osiągnięcie ww. celów wzmocni pozycję konkurencyjną Wnioskodawcy. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do infrastruktury placów zabaw.

Planowane efekty:
1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego (szt.) –
1 2. Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych (szt.) – 4

Wartość projektu: 519 060,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 338 700,00 PLN